وضعیت سیاسی اروگوئه

جمهوری شرقی اروگوئه متشکل از قوای سه گانه مجریه، قضائیه و مقننه است. قوه مقننه این کشور متشکل از مجلس سنا (با 30 عضو) و مجلس نمایندگان ( با 99 عضو) می باشد.

تعداد نمایندگان بر حسب نسبت جمعیت بوده و در هر دوره قابل افزایش است. اعضای هر دو مجلس توسط شهروندان از طریق انتخابات عمومی برای دوره 5 ساله انتخاب می شوند.

زمانی که اعضای هیأت دولت و هیأت دادرسان قانون اساسی مرتکب تخلف یا قانون شکنی شوند، از طرف مجلس مورد استیضاح قرار می گیرند.

رقابت اصلی سیاسی در اروگوئه بین سه حزب عمده «فرنته امپلیو»، «کلرادو» و «ناسیونال» است حزب فرنته امپلیو یا جبهه گسترده، گرایش چپ دارد و هم اکنون حزب حاکم است و دو حزب سنتی ناسیونال و کلرادو راستگرا می باشند. آقای خوزه موخیکا رئیس جمهور سابق و آقای تاباره واسکز رئیس جمهور فعلی این کشور هر دو از حزب فرنته آمپلیو هستند.