ساعت کاری سفارت
در روزهای غیر تعطیل
از ساعت 9 تا 4:30

گالری فیلم